Đời sống

Đến năm 2026, giảm thêm 10% biên chế sự nghiệp ngành Thuế

Nhật Linh
ANTD.VN - Tổng cục Thuế đặt mục tiêu giai đoạn 2022 – 2026 thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Đề án tinh giản biên chế vừa được Tổng cục Thuế phê duyệt nhằm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số biên chế ngành Thuế tính đến ngày 31/3/2022 đã giảm 16,8% so với biên chế được giao năm 2015. Riêng giai đoạn 2016-2021, tổng số biên chế giảm của Tổng cục Thuế (bao gồm người nghỉ hưu, thôi việc và số tinh giản biên chế) là 9.696 người, tương đương 22,72% số biên chế được giao năm 2016.

Quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành.

Nhiều công chức, viên chức, người lao động không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất được đưa ra khỏi bộ máy nhà nước. Chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Đến năm 2026, giảm thêm 10% biên chế sự nghiệp ngành Thuế ảnh 1

Tổng cục Thuế đặt mục tiêu tinh giản tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

“Trong quá trình triển khai thực hiện, ngành Thuế cũng đã thực sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, không để phát sinh đơn thư khiếu nại khi tiến hành việc tổ chức lại chi cục thuế; qua đó không có xáo trộn, gây ách tắc và ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao” – Tổng cục Thuế cho hay.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế thừa nhận một số hạn chế như: chỉ tiêu giảm đồng đều 10% biên chế cho tất cả các cơ quan đơn vị là chưa phù hợp, trong khi chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc ở nhiều đơn vị tăng lên. Vẫn còn tình trạng vừa thừa lại vừa thiếu biên chế tại một số cơ quan, đơn vị.

Việc thu hút thêm người có đức, có tài vào làm việc trong cơ quan nhà nước đang gặp khó khăn do chế độ tiền lương không đáp ứng được yêu cầu, bộ máy còn cồng kềnh nên việc tăng lương cho cán bộ gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục được những hạn chế trên, đồng thời nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay, Tổng cục Thuế đã phê duyệt Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Mục tiêu cơ bản của giai đoạn này là không tăng biên chế cán bộ, công chức và thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Tổng cục Thuế đặt yêu cầu việc tinh giản biên chế cần đi đôi với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế cần có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Quá trình thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể dựa trên nguyên tắc khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và phải đảm bảo chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đúng quy định…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC