Chính trị - Xã hội

Đề xuất bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập.
Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề cập đến sự cần thiết của Nghị định, Bộ Nội vụ cho biết, thực trạng về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều văn bản pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập chậm được ban hành hoặc chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm; quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế dẫn đến tình trạng có nhiều đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước không cần nắm giữ, nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực, trên cùng một địa bàn, dẫn đến lãng phí trong sử dụng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và hoạt động không hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; quản trị nội bộ yếu kém, chất lượng, hiệu quả dịch vụ thấp. Cơ cấu đội ngũ viên chức chưa hợp lý, chất lượng chưa cao, năng suất lao động xã hội thấp...

Cho nên, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung nhiều quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập.

Liên quan đến quy định về cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Nghị định mới quy định với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì số lượng cấp phó của đơn vị được xác định như sau: Đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 cấp phó. Các đơn vị khác được thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bố trí bình quân không quá 03 cấp phó;

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ), cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có từ 20 người làm việc trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc được bố trí không quá 03 cấp phó;

Đơn vị sự nghiệp công lập còn lại thì không quá 02 cấp phó. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC