Chính trị - Xã hội

Đề xuất bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở LĐ-TB&XH thuộc UBND cấp tỉnh, phòng LĐ-TB&XH thuộc UBND cấp huyện.
Đề xuất bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH ảnh 1

Cán bộ Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Dự thảo nêu rõ, Sở LĐ-TB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở LĐ-TB&XH có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ LĐ-TB&XH.

Dự thảo cũng đề xuất 27 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của Sở LĐ-TB&XH, trong đó có một số nhiệm vụ cơ bản như: Trình UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của UBND cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở.

Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chuyên ngành, lĩnh vực.

Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC