Kinh doanh

Công bố báo cáo tài chính sai lệch, 2 doanh nghiệp khoáng sản bị phạt

Nhật Linh
ANTD.VN - Công ty CP cơ khí và khoáng sản Hà Giang và Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vì công bố thông tin sai lệch trong Báo cáo tài chính.

Ngày 08/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM).

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 150 triệu đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) do đã công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Công ty công bố thông tin sai lệch đối với số liệu các chỉ tiêu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chi phí tài chính, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, năm 2021.

Trong đó, Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tài chính có sự khác biệt với Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nếu Công ty trích lập dự phòng theo quy định, trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020, chỉ tiêu “Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn” sẽ tăng lên và chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi cùng số tiền 27,8 tỷ đồng.

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Chi phí tài chính”năm 2019 sẽ tăng lên 2 tỷ đồng và chỉ tiêu “Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Công bố báo cáo tài chính sai lệch, 2 doanh nghiệp khoáng sản bị phạt ảnh 1

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Tại BCTC kiểm toán năm 2021, nếu Công ty trích lập dự phòng khoản “Đầu tư tài chính dài hạn” theo quy định thì tại ngày 31/12/2021, khoản mục Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn sẽ giảm và khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ tăng cùng số tiền 11,5 tỷ đồng.

Trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, số liệu năm nay của khoản mục Chi phí tài chính sẽ giảm và khoản mục Lợi nhuận trước thuế tăng số tiền tương ứng là 39,3 tỷ đồng.

Cùng vi phạm như trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM) cũng bị phạt 150 triệu đồng.

Á Cường bị phát hiện công bố thông tin sai lệch đối với BCTC năm 2020 (được công bố ngày 27/4/2022), cụ thể: Công ty chưa ghi nhận số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế tính đến ngày 31/12/2020 với số tiền 8,04 tỷ đồng.

Đồng thời, toàn bộ chi phí khấu hao tài sản cố định với giá trị 20 tỷ đồng đang được ghi nhận trên tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không phân bổ vào chi phí năm 2020 là chưa phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chi phí, hàng tồn lợi nhuận trên báo cáo tài chính.

Nếu Công ty ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí trên, chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty sẽ giảm đi 35,9 tỷ đồng, một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cũng sẽ thay đổi.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu ACM thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Ngoài vi phạm trên, Khoáng sản Á Cường còn bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: BCTC bán niên soát xét năm 2021, BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với BCTC kiểm toán năm 2020.

Ngoài 2 doanh nghiệp trên, một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính khác cũng vừa được UBCKNN ban hành. Trong đó, Krungthai Zmico Securities Company Limited (Bangkok, Thailand) - một công ty chứng khoán Thái Lan có văn phòng đại diện tại Việt Nam bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng vì đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể ngày 27-4-2021, Krungthai Zmico Securities Company Limited đã mua 70.900 cổ phiếu của Công ty CP Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng (mã chứng khoán TUG), dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 75.400 cổ phiếu (2,79%) lên 146.300 cổ phiếu (5,4185%), trở thành cổ đông lớn của TUG nhưng không công bố thông tin với HNX về việc trở thành cổ đông lớn.

Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các BCTC năm 2020; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC