Đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời

0 Minh Trí
ANTD.VN - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh yêu cầu này trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng 18-1.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác năm 2018 mà còn nhìn lại từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Nêu rõ năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Thường trực Ban Bí thư 

Trần Quốc Vượng đề nghị toàn ngành cần tiếp tục phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được trong những năm qua; bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Đồng thời, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp. Đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, thu gọn đầu mối, giảm khâu trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành... Tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top