Công tác chuẩn bị trước lễ di quan nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu