Hà Nội: Tập trung hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19