Chính trị - Xã hội

Cán bộ, chiến sỹ CAND học tập Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Linh Nhi
ANTD.VN - Chiều 9-8, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, đảng viên, chiến sỹ...

Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16 đến ngày 18-5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về Đề cương Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác...

Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu khai mạc hội nghị

Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng với việc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đồng thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. 

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đại tá Nguyễn Công Bảy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của Báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. Sau Hội nghị này, các cấp ủy Đảng trong CAND cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương; tăng cường thảo luận, đối thoại trong học tập và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng CAND. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Đoàn Văn Báu, Báo cáo viên cấp Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC