Bốn mục tiêu cụ thể thực hiện kế hoạch tài chính Quốc gia 2016-2020

ANTD.VN - Sáng 9-11, Quốc hội đã nghe Phó Tổng thư ký Quốc hội, ông Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính Quốc gia 2016-2020 với đa số phiếu tán thành.

Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia (2016-2020) đề ra 4 mục tiêu cụ thể:

Một là, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5%GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21%GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84-85% tổng thu ngân sách nhà nước. 

Hai là, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước. Ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Ba là, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9%GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7%GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2%GDP. Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5%GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Bốn là, bảo đảm an toàn nợ công, với mục tiêu nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50%GDP; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. 

Bốn mục tiêu cụ thể thực hiện kế hoạch tài chính Quốc gia 2016-2020 ảnh 1

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính Quốc gia 2016-2020

Nghị quyết đồng thời chỉ ra 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: Đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính và cơ chế tài chính quốc gia; Thực hiện các giải pháp điều chỉnh chính sách thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh phạm vi, đối tượng, rà soát, thu hẹp diện miễn, giảm thuế; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thu, chi ngân sách nhà nước; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công; Đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với thị trường tài chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020).

Cuối phiên họp, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết với đa số đại biểu tán thành.

Tin cùng chuyên mục