Chính trị - Xã hội

Bộ Tài chính lên tiếng vụ thanh lý 264 xe công cũ giá trị còn lại 390 triệu đồng

Anh Tú
ANTĐ - Bộ Tài chính nhấn mạnh, giá trị 390 triệu đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý số xe ô tô này.

Bộ Tài chính lên tiếng vụ thanh lý 264 xe công cũ giá trị còn lại 390 triệu đồng ảnh 1

Xe ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn 1 năm là 6,7%

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng Tài sản Nhà nước thì: “Tài sản Nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Giá trị tài sản hạch toán trên sổ sách kế toán gồm: Nguyên giá tài sản là giá khi mua mới. Giá trị còn lại của tài sản là giá trị đã được trừ hao mòn lũy kế của thời gian thực tế đã sử dụng để hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Giá trị còn lại của tài sản sẽ giảm dần và bằng không (0) khi tài sản đã hết thời hạn sử dụng. Theo chế độ hiện hành (Thông tư số 162/2014/TT-BTC) xe ô tô có thời hạn sử dụng là 15 năm, mức hao mòn 1 năm là 6,7%.

Bộ Tài chính cho biết thêm, theo quy định tại Điều 25, 26 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP thì xe ô tô đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền quyết định thanh lý. Việc tổ chức thanh lý xe ô tô do các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

"Việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện theo hình thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Như vậy, giá bán thanh lý xe ô tô là giá thị trường tại thời điểm bán. Số tiền thu được từ bán thanh lý xe ô tô của các cơ quan Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định", thông tin từ Bộ Tài chính nêu rõ.

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định thông tin “thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 390 triệu đồng” thì giá trị 390 triệu đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC