Chính trị - Xã hội

Bộ Nội vụ đề nghị giải quyết cho ông Lê Thế Bảo thôi giữ chức Chủ tịch VATAP

An Nhiên
ANTD.VN - Qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Bộ Nội vụ cho biết, việc công dân phản ánh Chủ tịch Hiệp hội đã có một số vi phạm trong quá trình điều hành hoạt động của Hiệp hội là có cơ sở.
Chủ tịch Hiệp hội VATAP Lê Thế Bảo chủ trì lễ kết nạp hội viên

Chủ tịch Hiệp hội VATAP Lê Thế Bảo chủ trì lễ kết nạp hội viên

Bộ Nội vụ vừa có thông báo Kết quả kiểm tra việc việc chấp hành pháp luật về hội và thực hiện Điều lệ của Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

Kết quả cho thấy, về công tác quản lý hồ sơ, VATAP thiếu biên bản một số cuộc họp là không tuân thủ, vi phạm quy định tại Khoản 9 Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Bên cạnh đó VATAP chưa ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định sô 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Chưa xây dựng và ban hành Quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội là vi phạm Khoản 12 Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, đơn vị này còn ban hành một sổ văn bản trái với Điều lệ, cụ thể:

Quyết định số 175QĐ/HH ngày 30/12/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định về tổ chức bộ máy trực thuộc Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2016-2021), có một số nội dung không đúng với quy định tại Điều lệ hiện hành; mở rộng đôi tượng hội viên tham gia Hiệp hội so với quy định Điều lệ hiện hành;

Ban hành 02 quyết định về việc thành lập Viện Công nghệ chống làm giả có cùng số, ngày ban hành nhưng có nội dung khác nhau (Quyết định sổ 33/2012/QĐ-HH ngày 09/4/2012).

Ban hành Quyết định số 97/QĐ-HH ngày 17/10/2013, Quyết định số 99/QĐ-HH ngày 17/10/2013, Quyết định số 100/QĐ-HH ngày 17/10/2013 thành lập các Cơ quan đại diện của Tạp chí Hàng hoá và Thương hiệu tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh đều căn cứ vào Quyết định số 44/2004/QĐ-BNV ngày 22/6/2004 của Bộ trướng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội là trái với Điều lệ, vì Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hiệp hội đã được ban hành theo Quyết định số 1419/QĐ-BNV ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Về thiếu sót trong quá trình hoạt động, qua kiểm tra, Bộ Nội vụ phát hiện, từ năm 2006 đến nay, quy định của pháp luật về hội đã có sự thay đổi, do đó nhiều nội dung của Điều lệ hiện hành của Hiệp hội cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên, cho đến nay, VATAP vẫn đang thực hiện theo Điều lệ được phê duyệt từ năm 2006.

Liên quan đến nội dung, kiến nghị, phản ánh của công dân về việc Chủ tịch VATAP (ông Lê Thế Bảo) đã có một số vi phạm trong quá trình điều hành hoạt động của Hiệp hội, Bộ Nội Vụ cho rằng phản ánh trên là có cơ sở.

Chủ tịch Hiệp hội đương nhiệm đã nhận trách nhiệm, có nguyện vọng xin thôi giữ chức Chủ tịch, cho nên Bộ Nội vụ đề nghị Ban Chấp hành xem xét, giải quyết và lựa chọn, bầu Chủ tịch Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo Hiệp hội, trong đó có chức danh Chủ tịch Hiệp hội phải được thực hiện trong 3 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo.

Bộ Nội vụ cũng sẽ có văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy đăng ký hoạt động đối với các pháp nhân trực thuộc Hiệp hội tiến hành kiểm tra các tổ chức pháp nhân đã bị phương tiện thông tin đại chúng phản ảnh để xác định rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC