Chính trị - Xã hội

Quy hoạch tổng thể quốc gia:

Bảo đảm tính hội nhập với cộng đồng các quốc gia ASEAN

Quang Trường
ANTD.VN -  Sáng nay (9-11), Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trình bày Tờ trình dự án Luật Quy hoạch.

Bảo đảm tính hội nhập với cộng đồng các quốc gia ASEAN ảnh 1

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Quy hoạch

Quy hoạch chồng chéo, thiếu gắn kết

Nội dung tờ trình được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư báo cáo tại hội trường Quốc hội thể hiện sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế của đất nước đã có nhiều thay đổi, quy mô nền kinh tế lớn gấp nhiều lần trước đây.

Trong khi đó, công tác quy hoạch chưa theo kịp nên đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, gây khó khăn trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, làm lãng phí nguồn lực của đất nước, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng quy hoạch thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện và thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực của đất nước; Quy hoạch thiếu gắn kết, không thống nhất và còn nhiều chồng chéo, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch.

Chính vì vậy, việc ban hành Luật Quy hoạch là cần thiết và cấp bách hiện nay để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên. Luật Quy hoạch hướng tới sự cải cách toàn diện về công tác quy hoạch; là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Dự thảo Luật Quy hoạch theo hướng cấp độ quy hoạch càng xuống thấp càng thể hiện chi tiết, từ đó sẽ đảm bảo tính hiệu quả và khả thi của quy hoạch, tránh được sự chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa các quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng của quy hoạch.

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học, độc lập và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành, Dự thảo luật quy định rõ Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, các Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia.

Một số điều, khoản trong dự thảo luật đang giao cho Chính phủ hướng dẫn nhằm chi tiết hóa các quy định theo loại quy hoạch mà không cụ thể được trong Dự thảo luật, ví dụ như đối tượng cần lấy ý kiến của từng loại quy hoạch, các biểu mẫu báo cáo thẩm định, quy chế hoạt động, mẫu các quyết định phê duyệt, đơn giá, định mức cho công tác quy hoạch và một số các biểu mẫu liên quan khác.

Hứa hẹn khắc phục yếu kém trong quy hoạch

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, qua thảo luận, Ủy ban Kinh tế nhất trí với đa số ý kiến tán thành về sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật Quy hoạch

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra Dự án Luật Quy hoạch

Việc ban hành Luật Quy hoạch là rất cần thiết, nhằm bảo đảm tính pháp lý cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bám sát nhu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của đất nước và là công cụ quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Luật Quy hoạch đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch trong thời gian qua. Hồ sơ Dự án luật tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục để trình Quốc hội theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đa số ý kiến đồng tình với sự cần thiết phải lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nước ta chưa có năng lực lập và thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, do vậy, cần nghiên cứu kỹ kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt chú ý các nước trong Cộng đồng Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để bảo đảm tính hội nhập của pháp luật về quy hoạch và công tác quy hoạch của nước ta.

Còn quy hoạch ngành quốc gia, đa số ý kiến đồng ý với chủ trương loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang thực hiện. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ vì có thể có những sản phẩm vẫn cần duy trì quy hoạch để bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế.

Về quy hoạch vùng, nhiều ý kiến đồng ý có quy hoạch vùng theo tinh thần của Điều 52 - Hiến pháp, theo đó Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; phát huy thế mạnh của từng vùng, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước; thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ với việc ban hành Luật Quy hoạch, sẽ có bao nhiêu loại quy hoạch trong luật chuyên ngành hết hiệu lực; bao nhiêu quy hoạch còn tồn tại, nhưng việc lập, thẩm định, phê duyệt không thực hiện theo Luật chuyên ngành mà thực hiện theo Luật Quy hoạch; những quy hoạch nào ưu tiên thực hiện theo Luật chuyên ngành mà Luật Quy hoạch không điều chỉnh, phương án giải quyết những quy hoạch đã được xây dựng nhưng chưa được phê duyệt, để tránh tạo ra những xung đột pháp luật, bảo đảm tính khả thi của chính sách.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan chủ trì các luật phải sửa đổi sau khi luật này ban hành để rà soát, làm rõ về chi tiết luận cứ, lý do các sửa đổi, bãi bỏ các quy định về quy hoạch và các loại quy hoạch trình Quốc hội xem xét, nghiên cứu sửa đổi tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC